لطفا منتظر بمانید...
1 ساعت پیش - صفر کیلومتر 4,000,000 تومان
دیروز - کارکرد7,500 3,500,000 تومان
دیروز - کارکرد225 1,700,000 تومان
دیروز - کارکرد1,350 2,800,000 تومان
دیروز - کارکرد2,500 3,300,000 تومان
4 روز پیش - کارکرد6,000 3,400,000 تومان
4 روز پیش - کارکرد500 6,500,000 تومان
4 روز پیش - صفر کیلومتر 3,500,000 تومان
4 روز پیش - کارکرد5,800 3,590,000 تومان
4 روز پیش - کارکرد7,000 3,100,000 تومان
4 روز پیش - کارکرد150 5,200,000 تومان
4 روز پیش - کارکرد1,000 3,400,000 تومان
4 روز پیش - کارکرد50,000 2,500,000 تومان
5 روز پیش - کارکرد900 3,300,000 تومان
5 روز پیش - کارکرد2,239 3,800,000 تومان
5 روز پیش - کارکرد1,700 5,200,000 تومان
5 روز پیش - کارکرد3,700 2,650,000 تومان
5 روز پیش - کارکرد630 3,800,000 تومان
5 روز پیش - کارکرد20,000 2,200,000 تومان
5 روز پیش - کارکرد300 4,450,000 تومان
5 روز پیش - کارکرد9,000 3,300,000 تومان
5 روز پیش - کارکرد2,500 4,300,000 تومان
5 روز پیش - کارکرد50,000 3,600,000 تومان
5 روز پیش - کارکرد12,000 2,750,000 تومان
6 روز پیش - کارکرد8,000 2,900,000 تومان
6 روز پیش - کارکرد700 3,700,000 تومان
6 روز پیش - کارکرد3,000 4,500,000 تومان
6 روز پیش - کارکرد6,600 4,200,000 تومان
6 روز پیش - کارکرد5,800 3,200,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد44,000 1,100,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد9,000 3,000,000 تومان
٣ هفته پیش - صفر کیلومتر 2,600,000 تومان
3 ماه پیش - کارکرد15,000 2,200,000 تومان