لطفا منتظر بمانید...
سوزوکی کیزاشی

سوزوکی کیزاشی

Suzuki Kizashi

2012-2015
سوزوکی گرند ویتارا 2.0 (مونتاژ)

سوزوکی گرند ویتارا 2.0 (مونتاژ)

Suzuki Grand Vitara 2.0 CKD

1385-1389
سوزوکی گرند ویتارا 2.0 (مونتاژ)

سوزوکی گرند ویتارا 2.0 (مونتاژ)

Suzuki Grand Vitara 2.0 CKD

1385-1389
سوزوکی گرند ویتارا 2.4 (مونتاژ)

سوزوکی گرند ویتارا 2.4 (مونتاژ)

Suzuki Grand Vitara 2.0 CKD

1389-1396
سوزوکی گرند ویتارا 2.4 (مونتاژ)

سوزوکی گرند ویتارا 2.4 (مونتاژ)

Suzuki Grand Vitara 2.0 CKD

1389-1396
سوزوکی گرند ویتارا 2.0

سوزوکی گرند ویتارا 2.0

Suzuki Grand Vitara 2.0

2005-2008
سوزوکی گرند ویتارا 2.0

سوزوکی گرند ویتارا 2.0

Suzuki Grand Vitara 2.0

2005-2008
سوزوکی گرند ویتارا 2.4 فیس لیفت (مونتاژ)

سوزوکی گرند ویتارا 2.4 فیس لیفت (مونتاژ)

Suzuki Grand Vitara 2.4 Face lift (CKD)


1396
سوزوکی گرند ویتارا 2.4 فیس لیفت (مونتاژ)

سوزوکی گرند ویتارا 2.4 فیس لیفت (مونتاژ)

Suzuki Grand Vitara 2.4 Face lift (CKD)


1396