لطفا منتظر بمانید...
دیروز - کارکرد190,000 850,000 تومان
5 روز پیش - صفر کیلومتر 3,100,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد270 2,400,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد3,000 4,800,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد286,000 1,500,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد950 3,000,000 تومان
٣ هفته پیش - کارکرد6,000 2,100,000 تومان