لطفا منتظر بمانید...
دیروز - کارکرد2,000 5,200,000 تومان
4 روز پیش - کارکرد15,000 3,500,000 تومان
5 روز پیش - صفر کیلومتر 6,950,000 تومان
5 روز پیش - صفر کیلومتر 5,700,000 تومان
5 روز پیش - صفر کیلومتر 5,700,000 تومان
6 روز پیش - کارکرد3,000 2,900,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد20,000 2,700,000 تومان
١ ماه پیش - کارکرد6,500 4,800,000 تومان
١ ماه پیش - کارکرد8,000 5,500,000 تومان
١ ماه پیش - کارکرد13,000 5,200,000 تومان