لطفا منتظر بمانید...
دیروز - کارکرد44,000 5,700,000 تومان
3 روز پیش - کارکرد8,200 7,800,000 تومان
5 روز پیش - کارکرد4,500 3,000,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد5,000 79,000,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد14,000 1,500,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد10,000 29,000,000 تومان