لطفا منتظر بمانید...
دیروز - کارکرد100,000 350,000 تومان
3 روز پیش - کارکرد170,000 2,500,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد100 1,600,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد8,000 2,600,000 تومان
٢ هفته پیش - صفر کیلومتر 3,000,000 تومان
٣ هفته پیش - کارکرد30,000 1,500,000 تومان
٣ هفته پیش - کارکرد603 3,200,000 تومان
٣ هفته پیش - کارکرد1,000 1,500,000 تومان
٣ هفته پیش - صفر کیلومتر 2,200,000 تومان