لطفا منتظر بمانید...
دیروز - کارکرد5,600 3,500,000 تومان
دیروز - کارکرد4,800 2,000,000 تومان
دیروز - کارکرد3,225 3,850,000 تومان
5 روز پیش - کارکرد45,000 3,600,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد1,150 5,900,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد50,000 1,950,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد20,000 1,600,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد1,500 3,300,000 تومان
١ ماه پیش - کارکرد30,000 2,700,000 تومان
١ ماه پیش - کارکرد3,000 3,700,000 تومان
١ ماه پیش - کارکرد8,000 2,000,000 تومان