لطفا منتظر بمانید...
3 روز پیش - کارکرد9,000 9,000,000 تومان
5 روز پیش - کارکرد4,000 9,800,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد3,500 9,000,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد1,900 9,400,000 تومان
١ هفته پیش - صفر کیلومتر 10,600,000 تومان