لطفا منتظر بمانید...
دیروز - کارکرد8,000 9,900,000 تومان
3 روز پیش - کارکرد14,000 9,200,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد15,000 9,600,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد2,000 5,900,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد20,000 9,300,000 تومان
٣ هفته پیش - کارکرد1,000 9,000,000 تومان
٣ هفته پیش - کارکرد4,000 9,700,000 تومان
١ ماه پیش - کارکرد8,500 10,000,000 تومان