لطفا منتظر بمانید...
دیروز - کارکرد14,000 9,500,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد2,200 12,700,000 تومان
٣ هفته پیش - کارکرد11,000 9,300,000 تومان
٣ هفته پیش - کارکرد4,000 10,300,000 تومان
٣ هفته پیش - کارکرد6,000 9,500,000 تومان