لطفا منتظر بمانید...
دیروز - 57,000ساعت 67,000,000 تومان
4 روز پیش - 370,000کیلومتر و 1ساعت 47,000,000 تومان
١ هفته پیش - 163,000کیلومتر 67,000,000 تومان
٢ هفته پیش - 415,000کیلومتر 50,000,000 تومان
١ ماه پیش - 111,111کیلومتر و 1,111ساعت 54,000,000 تومان