لطفا منتظر بمانید...
دیروز - کارکرد180,000 90,000,000 تومان
5 روز پیش - کارکرد145,000 88,000,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد85,000 105,000,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد190,000 83,000,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد98,000 92,000,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد200,000 92,500,000 تومان
٣ هفته پیش - کارکرد180,000 88,000,000 تومان
١ ماه پیش - کارکرد177,000 90,000,000 تومان