لطفا منتظر بمانید...
دیروز - صفر کیلومتر 31,700,000 تومان
3 روز پیش - صفر کیلومتر 32,100,000 تومان
3 روز پیش - کارکرد80,000 24,000,000 تومان
7 روز پیش - کارکرد50,000 32,000,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد137,000 21,500,000 تومان
١ هفته پیش - صفر کیلومتر 32,200,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد110,000 21,500,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد57,000 اقساطی
١ هفته پیش - کارکرد70,000 27,000,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد39,750 27,000,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد58 28,000,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد59,000 25,000,000 تومان
٣ هفته پیش - کارکرد86,000 21,500,000 تومان
١ ماه پیش - کارکرد88,000 30,000,000 تومان