لطفا منتظر بمانید...
5 روز پیش - کارکرد82,000 141,000,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد42,000 147,500,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد48,000 142,000,000 تومان
١ هفته پیش - صفر کیلومتر 192,000,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد131,000 93,000,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد200,000 65,000,000 تومان
٣ هفته پیش - صفر کیلومتر 191,500,000 تومان
١ ماه پیش - صفر کیلومتر 195,000,000 تومان