لطفا منتظر بمانید...
دیروز - کارکرد89,000 21,000,000 تومان
دیروز - کارکرد52,000 21,000,000 تومان
3 روز پیش - کارکرد78,000 19,800,000 تومان
5 روز پیش - کارکرد60,000 21,200,000 تومان
6 روز پیش - کارکرد7,500 22,500,000 تومان
6 روز پیش - کارکرد27,000 21,700,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد15,000 22,300,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد64,000 21,000,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد62,000 21,000,000 تومان
٢ هفته پیش - صفر کیلومتر 12,500,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد87,000 18,000,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد46,000 22,000,000 تومان