لطفا منتظر بمانید...
دیروز - کارکرد35,000 112,000,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد37,500 125,000,000 تومان
٣ هفته پیش - کارکرد25,000 138,000,000 تومان
٣ هفته پیش - کارکرد23,000 122,000,000 تومان