لطفا منتظر بمانید...
6 روز پیش - کارکرد40,000 108,000,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد90,000 112,000,000 تومان
٣ هفته پیش - کارکرد80,000 110,000,000 تومان