لطفا منتظر بمانید...
دیروز - کارکرد36,500 32,000,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد50,000 32,000,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد120,000 27,500,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد28,000 33,800,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد34,000 34,500,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد4,600 38,000,000 تومان
٣ هفته پیش - کارکرد1,500 37,600,000 تومان
٣ هفته پیش - کارکرد23,000 29,000,000 تومان
٣ هفته پیش - کارکرد150,000 29,000,000 تومان
٣ هفته پیش - کارکرد57,000 27,800,000 تومان
١ ماه پیش - صفر کیلومتر 39,000,000 تومان
١ ماه پیش - کارکرد35,000 36,000,000 تومان