لطفا منتظر بمانید...
دیروز - کارکرد69,000 30,600,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد53,000 31,800,000 تومان
٣ هفته پیش - کارکرد32,000 36,800,000 تومان
٣ هفته پیش - کارکرد45,000 31,000,000 تومان