لطفا منتظر بمانید...
دیروز - کارکرد17,000 16,500,000 تومان
دیروز - کارکرد280,000 7,000,000 تومان
3 روز پیش - کارکرد80,000 13,800,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد80,888 15,000,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد103,000 11,800,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد23,000 14,300,000 تومان
٣ هفته پیش - کارکرد98,000 10,500,000 تومان
١ ماه پیش - کارکرد70,000 12,900,000 تومان
١ ماه پیش - کارکرد78,000 14,300,000 تومان