لطفا منتظر بمانید...
3 ساعت پیش - کارکرد50,000 32,000,000 تومان
دیروز - کارکرد35,000 36,000,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد7,500 38,600,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد205,000 16,500,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد140,000 27,500,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد300,000 15,700,000 تومان
٣ هفته پیش - کارکرد160,000 28,000,000 تومان
٣ هفته پیش - صفر کیلومتر 39,100,000 تومان