لطفا منتظر بمانید...
دیروز - صفر کیلومتر 39,500,000 تومان
دیروز - کارکرد1,000 23,000,000 تومان
دیروز - کارکرد11,700 19,800,000 تومان
3 روز پیش - کارکرد280,000 16,900,000 تومان
4 روز پیش - کارکرد50,000 21,000,000 تومان
4 روز پیش - کارکرد252,000 17,000,000 تومان
4 روز پیش - کارکرد196,000 17,500,000 تومان
6 روز پیش - کارکرد136,000 17,500,000 تومان
6 روز پیش - صفر کیلومتر 31,700,000 تومان
6 روز پیش - صفر کیلومتر 31,900,000 تومان
١ هفته پیش - صفر کیلومتر 33,500,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد260,000 9,200,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد267,000 17,500,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد300,000 6,500,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد200,000 16,800,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد245,000 18,300,000 تومان
٣ هفته پیش - کارکرد450,000 6,200,000 تومان
٣ هفته پیش - کارکرد97,000 25,500,000 تومان
١ ماه پیش - صفر کیلومتر 33,000,000 تومان