لطفا منتظر بمانید...
دیروز - کارکرد184,000 22,000,000 تومان
دیروز - کارکرد125,000 30,500,000 تومان
3 روز پیش - کارکرد165,000 27,800,000 تومان
4 روز پیش - کارکرد90,000 28,500,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد140,000 24,500,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد180,000 21,000,000 تومان
٣ هفته پیش - کارکرد192,000 25,500,000 تومان
٣ هفته پیش - کارکرد142,000 26,500,000 تومان
١ ماه پیش - کارکرد78,000 29,000,000 تومان