لطفا منتظر بمانید...
5 روز پیش - کارکرد9,000 12,000,000 تومان
6 روز پیش - کارکرد155,000 26,000,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد136,250 32,000,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد100,000 29,500,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد138,000 26,000,000 تومان
٣ هفته پیش - کارکرد165,000 1,234,321 تومان