لطفا منتظر بمانید...
دیروز - کارکرد100,000 35,000,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد150,000 13,800,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد400,000 18,000,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد155,000 140,000,000 تومان
١ ماه پیش - کارکرد97,000 33,000,000 تومان