لطفا منتظر بمانید...
دیروز - کارکرد110,000 205,000,000 تومان
3 روز پیش - کارکرد20,000 295,000,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد55,000 278,000,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد100,000 231,500,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد10,000 490,000,000 تومان
١ ماه پیش - کارکرد103,000 228,000,000 تومان