لطفا منتظر بمانید...
دیروز - کارکرد120,000 58,000,000 تومان
دیروز - کارکرد140,000 58,500,000 تومان
دیروز - کارکرد100,000 62,000,000 تومان
دیروز - کارکرد151,000 61,500,000 تومان
4 روز پیش - کارکرد125,000 69,000,000 تومان
7 روز پیش - کارکرد145,000 47,000,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد155,000 67,000,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد137,000 68,000,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد130,000 62,000,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد140,000 62,000,000 تومان