لطفا منتظر بمانید...
دیروز - کارکرد150,000 63,000,000 تومان
2 روز پیش - کارکرد210,000 58,000,000 تومان
3 روز پیش - کارکرد115,000 90,000,000 تومان
3 روز پیش - کارکرد130,000 69,500,000 تومان
3 روز پیش - کارکرد141,000 59,500,000 تومان
7 روز پیش - کارکرد150,000 52,000,000 تومان
7 روز پیش - کارکرد116,000 60,500,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد132,000 61,000,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد170,000 65,000,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد108,000 60,000,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد140,000 69,000,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد32,000 84,300,000 تومان
٣ هفته پیش - کارکرد97,000 58,000,000 تومان
٣ هفته پیش - کارکرد170,000 66,600,000 تومان
٣ هفته پیش - کارکرد170,000 63,000,000 تومان
١ ماه پیش - کارکرد142,000 62,000,000 تومان
١ ماه پیش - کارکرد170,000 59,000,000 تومان
١ ماه پیش - کارکرد143,000 63,000,000 تومان
١ ماه پیش - کارکرد140,000 65,000,000 تومان
2 ماه پیش - کارکرد106,000 56,000,000 تومان