لطفا منتظر بمانید...
دیروز - کارکرد200,000 62,000,000 تومان
دیروز - کارکرد163,000 65,500,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد119,000 66,300,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد136,000 61,500,000 تومان
٢ هفته پیش - صفر کیلومتر 118,500,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد117,000 73,000,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد110,000 58,500,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد125,000 71,500,000 تومان
٣ هفته پیش - کارکرد118,000 64,000,000 تومان