لطفا منتظر بمانید...
دیروز - کارکرد16,000 33,000,000 تومان
4 روز پیش - کارکرد72,000 34,500,000 تومان
5 روز پیش - کارکرد90,000 30,000,000 تومان
6 روز پیش - کارکرد90,000 33,000,000 تومان
7 روز پیش - کارکرد120,000 23,500,000 تومان
٣ هفته پیش - کارکرد4,000 37,000,000 تومان