لطفا منتظر بمانید...
دیروز - کارکرد15,000 34,000,000 تومان
دیروز - کارکرد15,000 38,500,000 تومان
5 روز پیش - کارکرد9,000 37,300,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد16,000 37,500,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد63,000 30,000,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد16,000 37,000,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد40,000 38,500,000 تومان