لطفا منتظر بمانید...
دیروز - کارکرد100,000 24,500,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد42,000 34,000,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد161,000 26,000,000 تومان
٣ هفته پیش - کارکرد85,000 28,500,000 تومان