لطفا منتظر بمانید...
دیروز - کارکرد1,060,000 10,000,000 تومان
2 روز پیش - کارکرد75,000 12,000,000 تومان
6 روز پیش - کارکرد14,000 18,500,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد87,000 9,700,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد42,000 16,500,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد100,000 12,500,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد45,000 15,000,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد130,000 9,000,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد34,000 15,900,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد30,000 15,000,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد104,000 9,500,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد20,000 16,500,000 تومان
٣ هفته پیش - کارکرد104,700 10,500,000 تومان
٣ هفته پیش - کارکرد167,000 10,900,000 تومان
٣ هفته پیش - کارکرد30,000 15,800,000 تومان
٣ هفته پیش - کارکرد65,000 17,500,000 تومان
3 ماه پیش - کارکرد84,000 13,000,000 تومان
3 ماه پیش - کارکرد90,000 10,500,000 تومان
3 ماه پیش - کارکرد170,000 12,000,000 تومان
3 ماه پیش - کارکرد96,000 10,100,000 تومان
3 ماه پیش - کارکرد150,000 8,500,000 تومان