لطفا منتظر بمانید...
6 روز پیش - کارکرد8,000 80,000,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد70,000 72,000,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد125,000 65,000,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد160,000 60,000,000 تومان
٣ هفته پیش - کارکرد125,000 60,000,000 تومان