لطفا منتظر بمانید...
دیروز - کارکرد172,000 142,000,000 تومان
دیروز - صفر کیلومتر 224,000,000 تومان
دیروز - صفر کیلومتر 243,000,000 تومان
دیروز - صفر کیلومتر 223,500,000 تومان
دیروز - صفر کیلومتر 235,000,000 تومان
5 روز پیش - کارکرد107,000 113,000,000 تومان
٢ هفته پیش - صفر کیلومتر 246,000,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد130,000 108,000,000 تومان
٢ هفته پیش - صفر کیلومتر 235,500,000 تومان
٢ هفته پیش - صفر کیلومتر 235,500,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد170,000 102,000,000 تومان