لطفا منتظر بمانید...
3 ساعت پیش - کارکرد152,600 18,000,000 تومان
دیروز - کارکرد93,000 26,000,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد180,000 18,300,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد17,000 94,000,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد135,000 20,500,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد100,000 19,500,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد170,000 18,000,000 تومان
٣ هفته پیش - کارکرد100,000 22,500,000 تومان
٣ هفته پیش - کارکرد200,000 20,500,000 تومان
١ ماه پیش - کارکرد90,000 23,000,000 تومان
١ ماه پیش - صفر کیلومتر 112,500,000 تومان