لطفا منتظر بمانید...
3 روز پیش - کارکرد110,000 24,000,000 تومان
6 روز پیش - کارکرد100,000 26,000,000 تومان
١ هفته پیش - صفر کیلومتر 112,500,000 تومان
٣ هفته پیش - کارکرد140,000 25,000,000 تومان
٣ هفته پیش - کارکرد124,000 25,300,000 تومان
٣ هفته پیش - کارکرد112,000 25,800,000 تومان
٣ هفته پیش - کارکرد113,000 27,000,000 تومان
٣ هفته پیش - کارکرد200,000 22,000,000 تومان
١ ماه پیش - کارکرد133,000 19,500,000 تومان