لطفا منتظر بمانید...
دیروز - کارکرد111,000 159,000,000 تومان
دیروز - کارکرد115,000 170,000,000 تومان
5 روز پیش - کارکرد120,000 210,000,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد75,000 220,000,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد150,000 165,000,000 تومان