لطفا منتظر بمانید...
5 روز پیش - کارکرد147,000 63,500,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد84,000 80,000,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد128,000 81,000,000 تومان
٣ هفته پیش - کارکرد130,000 75,000,000 تومان
٣ هفته پیش - کارکرد128,000 81,000,000 تومان
٣ هفته پیش - کارکرد106,000 80,000,000 تومان
١ ماه پیش - کارکرد111,000 77,800,000 تومان