لطفا منتظر بمانید...
دیروز - کارکرد127,000 30,000,000 تومان
3 روز پیش - کارکرد140,000 24,000,000 تومان
3 روز پیش - کارکرد220,000 25,900,000 تومان
7 روز پیش - کارکرد220,000 23,000,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد103,000 46,000,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد212,000 24,500,000 تومان