لطفا منتظر بمانید...
6 روز پیش - کارکرد130,000 188,000,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد42,000 232,000,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد60,000 208,000,000 تومان
امروز - کارکرد82 175,000,000 تومان
امروز - کارکرد64,000 245,000,000 تومان