لطفا منتظر بمانید...
دیروز - کارکرد90,000 120,000,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد111,000 86,000,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد115,000 78,000,000 تومان
٢ هفته پیش - صفر کیلومتر 161,000,000 تومان
٣ هفته پیش - کارکرد61,500 124,000,000 تومان