لطفا منتظر بمانید...
دیروز - کارکرد57,000 153,000,000 تومان
دیروز - کارکرد49,000 155,000,000 تومان
دیروز - صفر کیلومتر 163,000,000 تومان
6 روز پیش - کارکرد22,000 163,000,000 تومان
6 روز پیش - صفر کیلومتر 163,000,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد17,000 154,000,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد19,500 144,000,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد15,000 168,000,000 تومان
٣ هفته پیش - کارکرد39,000 155,500,000 تومان