لطفا منتظر بمانید...
7 روز پیش - کارکرد69,000 235,500,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد47,000 198,000,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد100,000 195,000,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد70,000 230,000,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد119,000 150,000,000 تومان
٣ هفته پیش - کارکرد150,000 147,000,000 تومان