لطفا منتظر بمانید...
دیروز - کارکرد110,000 185,000,000 تومان
3 روز پیش - کارکرد135,000 150,000,000 تومان
4 روز پیش - کارکرد175,000 158,000,000 تومان
6 روز پیش - کارکرد99,000 179,000,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد130,000 235,000,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد70,000 180,000,000 تومان
٣ هفته پیش - کارکرد120,000 210,000,000 تومان
١ ماه پیش - کارکرد122,000 175,800,000 تومان