لطفا منتظر بمانید...
دیروز - کارکرد11,000 49,500,000 تومان
3 روز پیش - کارکرد55,000 22,500,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد40,000 36,000,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد80,000 33,500,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد22,000 49,000,000 تومان
٣ هفته پیش - کارکرد200,000 35,000,000 تومان
٣ هفته پیش - کارکرد77,000 33,900,000 تومان
٣ هفته پیش - کارکرد61,000 35,000,000 تومان
٣ هفته پیش - کارکرد85,000 31,000,000 تومان
٣ هفته پیش - کارکرد66,000 35,000,000 تومان
٣ هفته پیش - صفر کیلومتر 41,000,000 تومان
١ ماه پیش - کارکرد90,000 30,000,000 تومان