لطفا منتظر بمانید...
3 روز پیش - کارکرد65,000 73,000,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد56,000 76,000,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد63,000 74,000,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد67,000 73,000,000 تومان
٣ هفته پیش - کارکرد11,000 83,000,000 تومان