لطفا منتظر بمانید...
دیروز - کارکرد17,000 44,000,000 تومان
دیروز - کارکرد35,000 39,700,000 تومان
دیروز - کارکرد37,500 39,200,000 تومان
3 روز پیش - صفر کیلومتر 44,000,000 تومان
3 روز پیش - کارکرد29,500 39,000,000 تومان
3 روز پیش - کارکرد43,000 38,000,000 تومان
4 روز پیش - صفر کیلومتر اقساطی
6 روز پیش - صفر کیلومتر 43,800,000 تومان
6 روز پیش - صفر کیلومتر 43,900,000 تومان
6 روز پیش - صفر کیلومتر 43,800,000 تومان
6 روز پیش - کارکرد20,000 42,000,000 تومان
7 روز پیش - کارکرد44,000 40,500,000 تومان
7 روز پیش - کارکرد52,500 40,000,000 تومان
7 روز پیش - صفر کیلومتر 45,500,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد14,000 41,500,000 تومان
١ هفته پیش - صفر کیلومتر 43,900,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد27,000 40,000,000 تومان
٢ هفته پیش - صفر کیلومتر 45,000,000 تومان
٢ هفته پیش - صفر کیلومتر 44,600,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد3,400 44,200,000 تومان
٢ هفته پیش - صفر کیلومتر 44,500,000 تومان
٣ هفته پیش - کارکرد20,000 39,000,000 تومان
١ ماه پیش - صفر کیلومتر 44,200,000 تومان